www.powermaxradio.com จำหน่าย เช่า วิทยุสื่อสาร,วิทยุสมัครเล่น,วิทยุสื่อสารเอกชน,วิทยุสื่อสารราชการ และ walkytalky www.powermaxradio.com จำหน่าย เช่า วิทยุสื่อสาร,วิทยุสมัครเล่น,วิทยุสื่อสารเอกชน,วิทยุสื่อสารราชการ และ walkytalky

*GAPZiNE Link

เอกสารประกอบการขออนุญาต
บุคคลธรรมดา
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมลงชื่อ 1 ใบ
- สำเนาทะเบียนบ้านพร้อมลงชื่อ 1 ใบ (ด้านที่มีบ้านเลขที่ และชื่อผู้ซื้อเครื่อง)
- ลงชื่อช่องผู้มอบอำนาจ (หนังสือมอบอำนาจ)
- แจ้งหมายเลข ป.ท. วิทยุสื่อสาร
นิติบุคคล
- ถ่ายหนังสือรับรองจดทะเบียนนิติบุคคล พร้อมลงชื่อ และประทับตราสำคัญ (ทุกหน้าเอกสาร)
- ถ่ายสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้จัดการหรือผู้มีอำนาจพร้อมลงชื่อ 1 ใบ
- ลงชื่อช่องผู้มอบอำนาจ (หนังสือมอบอำนาจ) พร้อมประทับตราสำคัญ
- แจ้งหมายเลข ป.ท. วิทยุสื่อสาร
หมายเหต ุ
- กรณีซื้อวิทยุสื่อสาร CB 245 มากกว่า 1 เครื่องขึ้นไปใช้เอกสารเพียง 1 ชุดเท่านั้น (ทั้งบุคคลธรรมดา และนิติบุคคล)
- ใบคำขออนุญาตไม่ต้องลงชื่อ (ผู้รับมอบอำนาจจะเป็นผู้ลงชื่อแทน)
 
 

คู่มือวิทยุสื่อสาร
   
   
   

สาระน่ารู้เกี่ยวกับวิทยุสื่อสาร
   
   
   
   
   
   
   
   
   

ติดต่อทีมงาน PowerMax Radio.com
  ขาย หรือ ให้เช่าเว็บไซต์ www.Powermaxradio.com ที่พร้อมสำหรับการใช้งาน
  รับประกันคุณภาพจากการติดอันดับ Google ในหน้าแรก ซึ่งเหมาะสำหรับท่าน
  ผู้ประกอบธุรกิจวิทยุสื่อสารที่มองหาเว็บไซต์คุณภาพที่พร้อมสำหรับธุรกิจของท่าน
  สนใจติดต่อ : 08-6354-0610 ( คุณบอย )
 
  กราบขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจในสินค้าวิทยุสื่อสารของเรา

PowerMax Radio Ads PowerMax Radio Ads PowerMax Radio Ads
PowerMax Radio Ads PowerMax Radio Ads PowerMax Radio Ads
PowerMax Radio Ads PowerMax Radio Ads PowerMax Radio Ads

 
วิทยุสื่อสาร Motorola วิทยุสื่อสาร iCOM วิทยุสื่อสาร Spender วิทยุสื่อสาร ADi
วิทยุสื่อสาร HYT วิทยุสื่อสาร BENISON วิทยุสื่อสาร FUJITEL วิทยุสื่อสาร YAESU
วิทยุสื่อสาร Vertex Standard วิทยุสื่อสาร Chieftek วิทยุสื่อสาร Kirisun วิทยุสื่อสาร Maxon
 
    Copyright © 2008 www.powermaxradio.com